รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ รับอาหารสดโรงครัวเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 24-07-2561  ถึง  24-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 12:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-23 11:57:59
หมายเหตุ ไปพร้อมรถพาเจ้าหน้าที่ไปประชุม07.30

กลับสู่หน้าแรก