รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.พันดอน อ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 24-07-2561  ถึง  24-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางกาญจณา อนุวงศ์

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-23 11:46:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก