รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องแล็บ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมงานวัณโรค
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง องุ่น รินทรึก   เบอร์โทร 0807508726
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-07-2561  ถึง  25-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางองุ่น รินทรึก

2.นายวีรยุทธ พูลสวัสดิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-23 09:55:38
หมายเหตุ ออกเดินทาง 07.30 พร้อมกัน

กลับสู่หน้าแรก