รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจร้านยา สถานผลิตน้ำดื่ม
สถานที่ไปราชการ เขตอำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 17-07-2561  ถึง  17-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 15:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายอัครเดช จำปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-17 11:12:09
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก