รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมอบรมวางแผนบริหารการเงินก่อนเกษียณ ให้กับบุคลากรที่จะเกษียณในปี ๒๕๖๑
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๒ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 095-168851
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 20-07-2561  ถึง  20-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายมนตรี มอญขันธ์

2.นางพนิดารัชต์ เขตบุญไสย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-13 15:39:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก