รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 2561
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวสะอา จินดามล   เบอร์โทร 0956634318
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 13-07-2561  ถึง  13-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสุภาวดี. วิไชยวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-12 16:09:39
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก