รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมโครงกาประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมเคพี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา   เบอร์โทร 098-617585
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-07-2561  ถึง  17-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-10 11:28:15
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก