รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ฐิติยา ชื่นใจ   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-07-2561  ถึง  25-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวนงลักษณ์ สิมมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-09 14:57:17
หมายเหตุ ออกเดินทางจาก รพ. 07.30

กลับสู่หน้าแรก