รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการบริหารจัดการรงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2562
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 095-669285
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 11-07-2561  ถึง  11-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-09 14:05:28
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก