รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมกลุ่มเป้าหมาย เสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
สถานที่ไปราชการ รพ.หนองหาน
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 042398335
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-01-2559  ถึง  13-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นันทะภรณ์ วงคะจันทร์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-12 15:07:34
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก