รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สถานที่ไปราชการ ศพด.บ้านโคกน้อย และโรงเรียนบ้านโคกน้อย
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 10-07-2561  ถึง  10-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:30:00 - 12:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-09 13:25:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก