รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดูแลผู้ป่วยระดับจังหวัด
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 09-07-2561  ถึง  09-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุจินดา คำด้วง

2.นางซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ

3.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

4.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-06 13:38:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก