รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อส่งข้อมูลเวชระเบียนในการAudit
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 15-01-2559  ถึง  15-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณพงษ์พันธ์ ทำมา

2.คุณ พรสมัย เพื่อนรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-12 12:33:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก