รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมงานยุทธศาสตร์ Intermediat care
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 27-06-2561  ถึง  27-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-26 10:09:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก