รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานประกอบการน้ำดื่ม ร้านยา ร้านค้าเครื่องสำอาง
สถานที่ไปราชการ อำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 084-787267
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 25-06-2561  ถึง  29-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-25 11:09:01
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก