รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 0985859130
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-06-2561  ถึง  26-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-25 11:03:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก