รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพ
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลศุนย์มะเร็งอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 083-361997
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 06-07-2561  ถึง  06-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-21 15:07:44
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก