รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 083-361997
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-06-2561  ถึง  26-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.น.ส.พรทิพย์ น้อยอามาตย์

3.น.ส.สุภานี คุณมี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-21 15:02:42
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก