รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกเยี่ยมติดตาม มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่ เขตรพสต.โปร่ง และ นาเรียง ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมอบของขวัญช่วงปีใหม่
สถานที่ไปราชการ เขตรพสต.โปร่ง และ นาเรียง
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 12-01-2559  ถึง  12-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

2.นายนิคมสินธ์ มาตทวี

3.นางสาวเอมอร

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-11 13:51:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก