รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ลงพื้นสำรวจแหล่งเพาะปลูกพืช กลุ่มเกษตรกรรัฐวิสาหกิจชุมชน
สถานที่ไปราชการ เกษตรอำเภอศรีธาตุและบ้านห้วยหวังปลา
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 19-06-2561  ถึง  19-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 12:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายธนโชติ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-18 15:52:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก