รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยในการรักษานิ้วล็อค ออฟฟิศซินโดรม และไหล่ติด
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นันทินี โคตมะณี   เบอร์โทร 0821066949
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-06-2561  ถึง  20-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสมปอง สีทน

2.นางสายใจ ผ่านชมภู

3.น.ส.อุทุมพร สายทอง

4.น.ส.ศิริพร เสิดสาย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-18 11:31:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก