รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเรื่องไตเรื้อรัง
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 20-06-2561  ถึง  20-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 18:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-18 10:53:26
หมายเหตุ ไม่มีรถและ พขร.แล้ว

กลับสู่หน้าแรก