รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกเพื่อที่ไปประสานกับกลุ่มเกษตรกรรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ไปราชการ เกษตรอำเภอศรีธาตุและบ้านห้วยหวังปลา
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 18-06-2561  ถึง  18-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายอนุวัตน์ แก้วศิริ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-17 13:04:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก