รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประเมิน รพสต.ติดดาวที่อำเภอกู่แก้ว
สถานที่ไปราชการ อำเภอกู่แก้ว
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093-467985
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 22-06-2561  ถึง  22-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางณัฐนิชา หนูทอง

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-15 15:02:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก