รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประเมินรพสต.ติดดาวที่อำเภอประจักษ์
สถานที่ไปราชการ รพสต. โนนทองอินทร์
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093 -46798
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 20-06-2561  ถึง  20-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - ๅ16.30
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางณัฐนิชา หนูทอง

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-15 15:00:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก