รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประเมิน รพสต.ติดดาวที่ รพสต.ปะโค
สถานที่ไปราชการ รพสต.ปะโค
ผู้ขอใช้รถ นาง นางรัดดารร วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093-467985
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 19-06-2561  ถึง  19-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางณัฐนิชา หนูทอง

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-15 14:57:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก