รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมเชิงปฎิบัติการนักโภชนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมโภชนบำบัด
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศรัญญา น้อยนิล   เบอร์โทร 0933714901
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 12-01-2559  ถึง  12-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวศรัญญา น้อยนิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-11 10:42:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก