รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ"ลดพุง ลดโรค"
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องสุสรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 14-06-2561  ถึง  14-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

3.นางพรสมัย เพื่อนรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-11 15:12:59
หมายเหตุ เนื่องจากพขร.ลาพักผ่อน1คนไม่สามารถจัดพขร.ให้ได้

กลับสู่หน้าแรก