รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ตรวจเฝ้าระวังสถานผลิตน้ำบริโภค ร้านขายยา เครื่องสำอาง ในเขตอำเภอศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561
สถานที่ไปราชการ สถานที่ผลิตน้ำบริโภคจำนวน 12 แห่ง ร้านขายยา ขย.1 จำนวน 4 แห่ง ขย.3 จำนวน 2 แห่ง เครื่องสำอาง จำนวน
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 084-787267
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 05-06-2561  ถึง  15-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายจิรโชค วรเมธากร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-05 09:46:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก