รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรม อฉช.
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.หนองนกเขียน
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 05-06-2561  ถึง  05-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.ศศิธร สีหาใต้

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-04 15:57:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก