รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย Pre Hospital
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล   เบอร์โทร 0801952750
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 04-06-2561  ถึง  04-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-03 11:01:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก