รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านเอดส์
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 0640406026
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 13-06-2561  ถึง  13-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-01 11:43:44
หมายเหตุ เนื่องจากพขร.ลาพักผ่อน1คนจึงไมสามารถให้บริการได้

กลับสู่หน้าแรก