รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการให้คำปรึกษา แบบสร้างโอกาสให้แมงขี้นาก
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์   เบอร์โทร 0990206994
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 05-06-2561  ถึง  05-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทร์สุดา หาญกุล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-30 22:20:42
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก