รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมยูงทอง รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-05-2561  ถึง  25-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.พญ.กมลชนก บุญครอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-24 12:22:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก