รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ จัดบูธทูบีนัมเบอร์วันและเฝ้าบูธเพื่อรับการประเมินระดับประเทศ
สถานที่ไปราชการ มหาวิทยาลัยราขภัฏอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 24-05-2561  ถึง  25-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.แกนนำเยาวชนทูบีชุมชนเทศบาลศรีธาตุ 5คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-23 16:30:28
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก