รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลเพ็ญ
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 0833619976
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-06-2561  ถึง  06-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-23 10:24:45
หมายเหตุ ลงวันไปอบรมผิด

กลับสู่หน้าแรก