รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกอบรม อฉช.ที่รพ.สต. คำเมย
สถานที่ไปราชการ ที่รพ.สต. คำเมย
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-05-2561  ถึง  24-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.ศศิธร สีหาใต้

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-21 08:42:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก