รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุ เตียง 2 ตียง 3
สถานที่ไปราชการ ในเขตรับผิดชอบอำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 28
วันที่ใช้รถ 08-01-2559  ถึง  08-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนิคมสินธ์ มาตทวี

2.นางมณีกานต์ สิงหรา

3.นายสราวุธ ละชินลา

4.นางสาวเอมอร แพงมาลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-07 14:00:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก