รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ขนอุปกรณ์การจัดบูธและแกนนำ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดบูธ TO BE NUMBER ONE
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 22-05-2561  ถึง  22-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 18:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.แกนนำTO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

2.แกนนำTO BE NUMBER ONE ชุมชนโพธิ์งาม

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-18 14:05:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก