รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางเวชปฏิบัติและระบบรายงาน ร.36
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 17-05-2561  ถึง  17-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวปรียาดา ยั่งยืน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-15 10:04:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก