รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอประชุม Intermediat care
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 07-05-2561  ถึง  07-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางกชพรรณ หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-04 15:59:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก