รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข่าร่วมเรียนรู้การประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ( HA )
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลทุ่งฝน
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 03-05-2561  ถึง  04-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:15:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวฐิติญา เกษจ้อย

2.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

3.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-02 10:12:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก