รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งหนังสือราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ อ.กุมภว่าปี
ผู้ขอใช้รถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 24-04-2561  ถึง  24-04-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ธนวัตร คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-04-23 16:07:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก