รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อไปรับการตรวจคุณภาพบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2558
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 05-01-2559  ถึง  06-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สะอาด จินดามล

2.น.ส.จันทิมา สว่างวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-04 14:48:12
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก