รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
สถานที่ไปราชการ เทศบาลตำบลจำปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อุไรวรรณ กองพอด   เบอร์โทร 0997435242
รถที่ให้บริการ รถ refer นข 4234 อด
วันที่ใช้รถ 05-04-2561  ถึง  05-04-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:50:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-04-03 10:02:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก