รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) TO BE NUMBER ONE
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๑ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 04-04-2561  ถึง  04-04-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.แกนนำ TO BE NUMBER ONE จำนวน 13 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-04-03 09:37:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก