รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม RM
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 084-797508
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 31-03-2561  ถึง  31-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.คุณจินตนา กุลาบุตร

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-29 11:30:29
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก