รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจโรงผลิตน้ำ บ้านคำบอน
สถานที่ไปราชการ บ้านคำบอน
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัตน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 084-787267
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 28-03-2561  ถึง  28-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-28 10:09:51
หมายเหตุ ขับรถเอง

กลับสู่หน้าแรก