รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง ปี 2561 27-28
สถานที่ไปราชการ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลลูม โรงแรมเซลทารา
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-03-2561  ถึง  28-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.คุณเฉลิมชัย สถาวรินทุ

3.คณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

4.คุณสุจินดา คำด้วง

5.นางซ่อนกลิ่น พันธุพรม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-26 13:31:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก