รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ เดินทางไปรับ - ส่งอาจารย์แพทย์ที่จะมาอัลตราซาวด์
สถานที่ไปราชการ อำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-03-2561  ถึง  25-03-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 06:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-03-22 15:45:29
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก